Staff

Katashi
CEO
Administrador
Masculino
Saklet
COO
Administrador
saklet@grupokashi.com
Femenino
Yirai
CDO
Administrador
Je7.yirai@grupokashi.com
Masculino
Jojo
CKO
K-Manager
Femenino
Haruka
OpEd
Trainee
haruka@grupokashi.com
Femenino

No se permiten nuevos comentarios